Chuyên viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

     
*
*
*

Cùng IES học tập tiếng Anh chuyên ngành cho nơi đặt, để hành chủ yếu nhân sự, đó chính là 1 Một vài, Một vài, chỗ đặt, đặt bên cạnh đó không, còn gì khác khác khác nợ Một vài, C.ty. Và có hết sức nhiều, từ vựng siêng ngành mà vị trí đặt, đặt này tiếp tục sử dụng, quan trọng đặc biệt quan trọng, là khi làm việc cho công ty nước kế bên hoặc công tynhân sự bạn nước ngoài.

Từ vựng tiếng Anh trong quản lí trị nhân sự và tuyển dụng

HR – Human Resources: nguồn lực lượng lao động (nhân sự) HR manager: trưởng chống nhân sự Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: kế hoạch quản lý điều hành và cai quản trị và điều hành quản lý quản trị nhân sự Recruit /rɪˈkruːt/: tuyển chọn dụng Headhunt /ˈhedhʌnt/: tuyển dụng bản lĩnh (săn đầu người) Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: công ty tuyển dụng Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí đặt, để trống, buộc phải tuyển bắt đầu Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: thông tin tuyển dụng

*

Background soát sổ /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc khẳng định thông tin về ứng cử viên Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa truyền thống cuội nguồn cổ truyền, truyền thống cuội nguồn cổ truyền, lịch sử dân tộc truyền thống cổ truyền, lịch sử cuội mối cung cấp doanh nghiệp, Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: mô hình, tổ chức triển khai triển khai triển khai, thực thi Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao hễ tập thể Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: fan nộp 1-1 xin bài toán Interview /ˈɪntəvjuː/: vấn đáp Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: chức vụ việc làm Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: thời gian thử việc
Bạn đang xem: Chuyên viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những kỹ năng và năng lực, và kỹ năng và năng lực, tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Những tiêu chí, tuyển lựa chọn Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Năng lực, và kỹ năng rất rất cần thiết Đề xuất kiến nghị, yêu mong Soft skills /sɒft skɪls/: Năng lượng, mềm Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, và kiến thức, phẩm chất Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Tài năng có tác dụng nhiều việc cùng một thời điểm (đa nhiệm) Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: tài năng tổ chức tiến hành triển khai, tiến hành Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Tài năng dẫn dắt, chỉ huy Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ lý lẽ (kỷ nguyên lý tự giác) Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Năng lực, cùng kiến thức thao tác làm việc nhóm Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực, Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc trí tuệ sáng tạo Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự bền chí Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên định Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay new (mang ý nghĩa sâu sắc thâm thúy, thực tiễn,) Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, tất cả đầu óc marketing thương mại Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự sức nóng tình, sức nóng tình, (với việc làm)

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về làm hồ sơ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch Competency profile /ˈkɑːmpɪtənsi ˈproʊfaɪl/: hồ sơ kiến thức và kỹ năng và năng lực, và kỹ năng và kiến thức và năng lực, Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: bạn dạng mô tả, việc làm Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: form mẫu tin tức nhân sự khi xin câu hỏi Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy khám sức khỏe thể chất Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch bốn pháp Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời làm việc (sau lúc, vấn đáp)


*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: quá trình xử lý và giải quyết và xử lý và xử lý, và cách xử lý kỷ qui định Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Nhân lực trực tiếp Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi khi có người thân trong gia đình trong hộ gia đình, trong sự sung sướng hộ gia đình, vào hộ gia đình cư mất Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp, công danh và sự nghiệp sự nghiệp, sự nghiệp Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới cấp dưới, cấp cho dưới and cấp trên cai quản trị Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật pháp Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự sa thải, nhân viên cấp dưới cấp dưới, cung cấp dưới Annual leave /ˈænjuəl liːv/: ngủ phép năm Discipline /ˈdɪsəplɪn/: nề nếp, kỷ cương, kỷ nguyên tắc Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Vẻ ngoài bề ngoài kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột quyền lợi và nghĩa vụ, và nhiệm vụ và trách nhiệm, Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền đúng theo pháp của nhân viên cấp dưới, cấp cho dưới Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: vừa lòng Đồng lao đụng Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: ngủ sinh con Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: nghỉ ngơi thai sản Sick leave /sɪk liːv/: Nghỉ nhỏ Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: ngủ phép không lương Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: việc tuân theo, ca

Từ vựng giờ Anh về lương and phúc lợi an sinh an sinh, toàn cầu

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: thâm niên Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương tối thiểu, Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản, Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương vừa phải Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương Wage /weɪdʒ/: tiền công Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương Salary /ˈsæləri/: Tiền lương Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo năng suất, Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế Mạng quả đât insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm toàn cầu Overtime /ˈoʊvəaɪm/: thời khắc làm thêm giờ, tiền có tác dụng thêm tiếng Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: bảo đảm thất nghiệp Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập thành viên 1 IES Education Thể Loại: San sẻ, kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng

Bài Viết: Hành chính Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr và Admin Executive/ nhân viên Hành bao gồm Thể Loại: LÀ GÌ mối cung cấp Blog là gì: https://hoianuong.vn Hành chính Nhân Sự tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ nhân viên cấp dưới Hành Chính
Xem thêm: Cách Kho Cá Thu Ngon Nhất Của 2 Miền Nam Bắc, Cách Kho Cá Thu Ngon Hết Ý❤️

*

Nghĩa Là Gì


Caliper Là Gì – Dịch Nghĩa Của tự Caliper
Call In Là Gì – 15 cụm Động Từ thường xuyên Đi cùng với ‘Call’

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *


Chuyên mục: Ẩm thực