Top 40 đề thi toán lớp 4 học kì 2 có đáp án

     

Bộ 12 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì hai năm 2022 - 2023 gồm đáp án giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài xích thi Toán 4 học kì 2. Mời các bạn cùng đón xem:


Bộ 6 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Bạn đang xem: Top 40 đề thi toán lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 tất cả đáp án (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Bài 1. Phân số 1218rút gọn gàng về phân số buổi tối giản là:

A.12

B.23

C.34

D.45

Bài 2. Phân số nào sau đây bằng phân số 38?

A.1218

B.612

C.916

D.924

Bài 3. kết quả của phép tính 25+45là:

A.35

B.65

C.25

D.45

Bài 4. Hình thoi là hình:

A. Tất cả bốn cạnh bởi nhau.

B. Gồm bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối lập bằng nhau.

C. Bao gồm hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

D. Gồm hai cặp cạnh đối diện song song và tư cạnh bởi nhau.

Bài 5. Đổi 16 giờ 15 phút = … phút.

A. 25 phút

B. 35 phút

C. 105 phút

D. Trăng tròn phút

Bài 6. Một hình thoi có độ nhiều năm hai đường chéo là 16cm cùng 2dm. Diện tích hình thoi kia là: ………………… (0,5 điểm)

A. 18cm2

B. 32cm2

C. 14cm2

D. 160cm2

Bài 7. Viết số tương thích vào khu vực chấm:

3620 yến = ... Tạ

6020 kg = ... Tấn ... Yến

Phần II. Từ luận

Bài 1. Tính:

a)32:94

b)310+12

c)43−25

d)27×35

Bài 2. kiếm tìm :

a)x+34=53

b)x−16=512

Bài 3. Tuổi của Đức hiện thời bằng 25tuổi của Hùng. Hỏi hiện giờ mỗi người bao nhiêu tuổi ? biết rằng 3 năm tiếp theo tổng số tuổi hai bạn trẻ là 27 tuổi?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3.(0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn gàng được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5.(0,5 điểm): hiệu quả của phép cộng
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6.(0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7.(0,5 điểm Số phù hợp để viết vào vị trí chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8.(0,5 điểm): giá trị của biểu thức

*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9.(0,5 điểm): toàn bô tuổi của bố Lan và Lan là 46 tuổi. Lan kém ba 28 tuổi. Tính tuổi của tía An hiện tại nay?

A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một tấm kính hình thoi tất cả độ dài các đường chéo là 18cm cùng 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy nhiên song với nhau là:

A. AH với HC; AB cùng AH

B. AB với DC; AD cùng BC

C. AB và BC; CD cùng AD

D. AB với CD; AC và BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A bao gồm 28 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng

*
số học viên nữ. Số học sinh của cả lớp kia là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14.(2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 15. (1 điểm): search y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

ĐÁP ÁN

I. Trả lời cho điểm

- bài xích kiểm tra được thầy giáo sửa lỗi, nhấn xét những ưu thế và góp ý những hạn chế chấm theo thang điểm 10 (Mười), quán triệt điểm 0 (không)

- Điểm của bài xích kiểm tra nếu là điểm thập phân thì được làm tròn. Thí dụ: 9,25 có tác dụng tròn thành 9; 9,5 làm cho tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bằng nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh đất đó có diện tích s là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

0,25

y × 100 = 5208000

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

y = 52080

0,25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 tất cả đáp án (Đề số 8)

PHẦN 1 (3,5 điểm).Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. Giá trị của chữ số 7 trong các 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000

Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3.Tìm x là số từ nhiên, biết:

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 5.Quãng mặt đường từ nhà em cho trường dài 500m. Hỏi trên bạn dạng đồ tỉ trọng 1:10000 thì quãng mặt đường ấy lâu năm mấy xăng ti mét?

A. 50 cm

B. 20 cm

C. 4 cm

D. 5 cm

Câu 6. Diện tích phần tô đậm vào hình vẽ mặt là:

A. 16 cm2

B. Trăng tròn cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7.Thế kỉ thứ XX bước đầu từ năm nào mang lại năm nào?

A. Từ năm 1900 mang đến năm 2000

B. Từ thời điểm năm 1901 đến năm 2000

C. Từ năm 1901 mang lại năm 2001

D. Từ năm 1900 đến năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1(1 điểm). Điền lốt >;

a) 2km245m2......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ và 5 năm ....... 40 năm

Câu 2(2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3(1,5 điểm). Một cửa hàng có số con đường trắng ít hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số mặt đường mỗi loại, biết rằng

*
số mặt đường trắng bằng
*
số mặt đường hoa mai.

Câu 4(1 điểm). Tra cứu x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5(1 điểm). So sánh những phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
*

b.

*
*

ĐÁP ÁN

PHẦN I(3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng của từng câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II(6,5 điểm)

Bài 1(1 điểm).HS điền vết đúng từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2>200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến>40 yến

c)

*
giờ 15 phút=1 giờ

d)

*
thế kỉ và 5 năm

Bài 2(1,5 điểm).-HS triển khai đúng 2 phép tính đầu, mỗi phép tính được 0,5 điểm

-HS triển khai đúng biểu thức được một điểm

a.

*
*

b.

*
*

c.

*
*

Bài 3 (2 điểm).Bài giải

HS vẽ sơ đồ dùng đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng bao gồm số con đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng tất cả số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; trắng hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học sinh làm biện pháp khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4(1 điểm). HS làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x+ 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5(1 điểm). HS làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
*

*

nên

*
*

*
;
*
(0,25 đ)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Xem thêm: Những Món Ngon Với Gan Lợn Xào Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 bao gồm đáp án (Đề số 9)

PHẦN I: Trắc nghiệm(3,5 điểm) Ghi vào giấy bình chọn câu vấn đáp đúng.

Câu 1(0,5 điểm). Trong những phân số:

*
phân số bằng phân số
*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 2(0,5 điểm). Trong các phân số sau
*
, phân số về tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3(0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số lớn nhất là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4(0,5 điểm). Số thích hợp viết vào nơi chấm nhằm 29m2= … dm2

A. 29B. 209C. 2009D. 2900

Câu 5(0,5 điểm). Số tương thích viết vào địa điểm chấm để 8t 36 kg = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6(1,0 điểm). Lựa chọn, viết số phù hợp điền vào chỗ chấm trong những bài sau:

a) Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối lập ……… và bốn cạnh ………..

A. Tuy nhiên songB. Bởi nhauC. Tuy nhiên song, bằng nhauD. Tuy vậy song, không bởi nhau

b) diện tích s hình thoi là 250 cm2, độ lâu năm một đường chéo là 25 cm.

Vậy độ lâu năm đường chéo cánh còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: trường đoản cú luận (6,5 điểm)

Câu 7(2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8(1,5 điểm). Tìm kiếm X

*

*

Câu 9(2,0 điểm). Trong dịp quyên góp ủng hộ kiến thiết tượng đài tưởng niệm đồng chí đảo Gạc Ma nằm trong quần hòn đảo Trường Sa của Việt Nam, số tiền lớp 4A quyên góp được không ít hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền côn trùng lớp quyên góp được, biết số tài chính lớp 4B bằng 3/5 số tiền của lớp 4A.

Câu 10(1 điểm). Chị em có một rổ cam thấp hơn 20 quả. Nếu mẹ xếp mỗi đĩa 3 trái hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì đông đảo thừa 1 quả. Em hãy tính coi rổ cam của bà bầu có từng nào quả.

ĐÁP ÁN

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D.

Câu 5 (0,5 điểm). B.

Câu 6 (1 điểm).

a)Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối diện ……… và tư cạnh ………..

Chọn C. Tuy vậy song, bằng nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ nhiều năm đường chéo còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng từng ý mang lại 0,25 đ

PHẦN II: trường đoản cú luận (6,5 điểm)

Câu 7(2,0 điểm). Tính đúng từng ý cho 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8(1,5 điểm). Tìm kiếm X. Tính đúng mỗi ý mang lại 0,75 điểm.

a)

*

b)

*

Câu 9(2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp được số chi phí là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp đc số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- tìm kiếm đúng hiệu số phần bởi nhau: 0,25 điểm

- search đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- kiếm tìm đúng số chi phí lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10(1 điểm). Học viên chỉ nêu đúng tác dụng (không lí luận) đến 0,25 điểm.

Vì nếu chị em xếp từng đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì phần đông thừa 1 quả

Nên số cam của chị em bớt đi 1 quả vẫn là số phân tách hết cho cả 3 cùng 5: 0,5 điểm

Số phân chia hết cho cả 3 cùng 5 lại bé thêm hơn 20 là 15.

Vậy người mẹ có toàn bộ là 16 trái cam. 0,5 điểm

· lưu giữ ý:

- học sinh làm bí quyết khác đúng vẫn đồng ý cho điểm tối đa.

- Tính ra kết quả nhưng không rút gọn vẫn cho điểm buổi tối đa.

- Toán gồm lời văn:

+ HS hoàn toàn có thể làm gộp bước vẫn chấp nhận cho điểm buổi tối đa.

+ HS ko vẽ sơ đồ gia dụng hoặc ko lí luận thì quán triệt điểm.

+ Sai giải mã không mang lại điểm; sai trên đúng dưới không cho điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; sai kết quả, đơn vị ->cho ½ số điểm của ý

Ta hoàn toàn có thể giải cách khác ví như sau

Vì rổ cam của bà bầu có thấp hơn 20 trái mà phân chia 3 hoặc 5 đa số dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của người mẹ có 16 trái .

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 bao gồm đáp án (Đề số 10)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng.

Câu 1:(1 điểm) Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2:(1 điểm) 2m29dm2= ….m2. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) gồm 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng số viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4:(1 điểm) Một hình thoi tất cả độ dài các đường chéo cánh là 60dm với 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5:(1 điểm) những phân số được sắp xếp theo máy tự từ mập đến nhỏ nhắn là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6:(1 điểm) Trên bạn dạng đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của phòng học chính là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7:(1 điểm) Hiệu hai số 135, Số lớn gấp hai số bé. Số bé bỏng là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1:Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2:Tổng số tuổi của hai người mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi bà bầu và tuổi con, biết rằng tuổi nhỏ bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3:Tính diện tấm bìa có kích cỡ như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

ĐÁP ÁN

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh trònchữ dòng trước câu trả lời đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1:Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2:Tổng số tuổi của hai chị em con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi bé bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi con là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi chị em là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc hoàn toàn có thể giải theo cách khác như sau:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi nhỏ là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3:Tính diện tấm bìa có size như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (Đề số 11)

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Hình nào có

*
số ô vuông vẫn tô màu?

Câu 2:Trong hình mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy vậy song với nhau là:

A. AH và HC; AB và AH

B. AB và BC; CD và AD

C. AB với DC; AD với BC

D. AB cùng CD; AC cùng BD

Câu 3: trong những số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số phân chia hết cho cả 5 cùng 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; không nên ghi S vào ô trống:

a) 5m27 dm2> 570 dm2

b) 3 tấn 70 kilogam

c) 3dm245 cm2= 345 cm2

d) 2 tiếng 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ lâu năm hai đường chéo cánh là 17cm và 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7:Biểu thức m - n × 4; cùng với m = 180, n = 25. Quý giá của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8:Hình bình hành có đáy bằng 15 m; chiều cao bằng

*
đáy. Diện tích s hình bình hành đó là:

A. 15 m2

B. 150 m2

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9:Trên bản đồ tỉ trọng 1 : 200, chiều lâu năm phòng học tập lớp em đo được 5 cm. Chiều dài thật trong phòng học kia là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1:Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 136 m, biết chiều lâu năm bằng
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) bạn ta trồng lúa bên trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích thì thu được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất.

*

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2:2 điểm

HS vẽ sơ trang bị (0,25 điểm)

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc nhận được trên thửa ruộng kia là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3:1 điểm

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 bao gồm đáp án (Đề số 12)

Câu 1:(1đ) Nối các phân đều nhau với nhau:

Câu 2:(1đ) Số thích hợp viết vào nơi chấm nhằm 57m23cm2= ………cm2là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3:(1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc cùng với DC

b/ AH vuông góc với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4:(1đ) chị em hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi bé bằng

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của nhỏ là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5:(0,5đ) công dụng phép cộng= …… là:

Câu 6: (0,5đ) hiệu quả phép trừ

*
= …… là:

Câu 7:(1đ) Điền dấu (> ;

a/ 2 giờ 45 phút ……… 245 phút ;

Câu 8:(2đ) Tính:

a/ Đặt tính rồi tính: (1đ)

5487 + 8369

37978 – 5169

b/ Tính: (1đ)

*

*

Câu 9:(1đ) kiếm tìm x:

Câu 10:(1đ) Lớp 4A gồm 34 học tập sinh. Nếu không tính bạn lớp trưởng thì số học viên nam gấp đôi số học viên nữ. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nam, bao nhiêu học sinh nữ, biết rằng lớp trưởng là nữ.

ĐÁP ÁN

Câu 1:(1đ) Nối các phân đều bằng nhau với nhau:

Câu 2:(1đ) Số thích hợp viết vào nơi chấm nhằm 57m23cm2= ………cm2là: chọn c

Câu 3:(1đ) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc cùng với DC: S

b/ AH vuông góc cùng với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2Đ

Câu 4:(1đ) người mẹ hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của bé là: lựa chọn c

Câu 5:(0,5đ) tác dụng phép cộng= …… là : lựa chọn d

Câu 6: (0,5đ) kết quả phép trừ

*
= …… là: chọn b

Câu 7:(1đ) Điền vết (> ;

a/ 2 tiếng đồng hồ 45 phút

a/ Đặt tính rồi tính: (1đ)

5487 + 8369 = 13856

37978 – 5169 = 32809

b/ Tính: (1đ)

Câu 9:(1đ) tìm x:

Câu 10:(1đ) Lớp 4A gồm 34 học tập sinh. Nếu không tính các bạn lớp trưởng thì số học sinh nam gấp đôi số học sinh nữ. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ, hiểu được lớp trưởng là nữ.

Giải: nếu như không tính lớp trưởng thì bao gồm số chúng ta là: 34 – 1 = 33 (bạn) (0,25đ)


Chuyên mục: Ẩm thực