Lời nói đầu tiếng anh là gì

     

foreword, preamble, preface là các bạn dạng dịch bậc nhất của "lời nói đầu" thành giờ Anh. Câu dịch mẫu: luận bàn lời nói đầu địa điểm trang 3 cùng 4. ↔ Discuss comments from the foreword, pages 3-4.


*

*

However, the quảng cáo online had prohoianuong.vnded space for a preface in the author"s proof composited from the manuscript.

Bạn đang xem: Lời nói đầu tiếng anh là gì


Cuốn sách ban đầu với một lời nói đầu về chuyến du ngoạn của thân phụ và chú ông tới Bolghar địa điểm Hoàng tử Berke Khan sống.
The book opens with a preface describing his father & uncle traveling to lớn Bolghar where Prince Berke Khan lived.
Cuốn tự truyện của Gunn, Where is Hurts: My Autobiography xuất bản năm 2006, gồm một lời nói đầu của đào tạo và giảng dạy hoianuong.vnên cũ của ông, Alex Ferguson.
Gunn"s autobiography—In Where it Hurts—was published in 2006, & includes a foreword by his former manager Alex Ferguson.
Tiết này gồm gồm lời nói đầu của Chúa về các giáo lý, những giao ước, và những giáo lệnh được ban mang lại trong gian kỳ này.
This section constitutes the Lord’s preface to the doctrines, covenants, and commandments given in this dispensation.
Nhiều đổi khác của Mercier vẫn được giải quyết trong lời nói đầu của tín đồ phiên dịch, và nhiều phần văn bạn dạng của Verne đã được phục hồi.
Many of Mercier"s changes were addressed in the translator"s preface, and most of Verne"s text was restored.
Vì những lý do chưa được biết, ko lời nói đầu làm sao được cung ứng và cục bộ số trang đã đề nghị làm lại ở đông đảo phút cuối cùng.
For reasons unknown, no preface was supplied, and the page numbers had lớn be renumbered at the last minute.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Mở Quán Kem Tươi Cần Bao Nhiêu Vốn ? Thủ Tục Như Thế Nào?


Khi cuốn sách của Kopernik được xuất bản, nó gồm một lời nói đầu, được gửi lên mà không tồn tại ý kiến của ông, của phòng thần học tập Andreas Osiander.
When Copernicus" book was published, it contained an unauthorized preface by the Lutheran theologian Andreas Osiander.
Trong lời nói đầu của cuốn Camping with the Prince, Bass nói rằng ông từng những hiểu biết bảy chuyến thám hiểm kỹ thuật vào châu Phi từ thời điểm năm 1985 cho năm 1987.
In his preface lớn Camping with the Prince, Bass states that he accompanied seven scientific expeditions into Africa from 1985 to lớn 1987.
Warington Baden-Powell hoianuong.vnết sách chỉ phái nam "Hải phía đạo cùng Nghề đi đại dương cho nam" (Sea Scouting & Seamanship for Boys) năm 1910 với lời nói đầu là của Robert Baden-Powell.
Warington Baden-Powell wrote Sea Scouting và Seamanship for Boys in 1912, with a foreword by Robert Baden-Powell.
Trong lời nói đầu của tác phẩm, đặc biệt là các đàm đạo về những thánh kinh, là phần được phân phối rộng rãi nhất trong thắng lợi của Kepler trong thế kỷ 17.
The Astronomia nova"s introduction, specifically the discussion of scripture, was the most widely distributed of Kepler’s works in the seventeenth century.
Bản thử này cũng xuất hiện trong ấn bản Animal Farm tại Italia năm 1976, với cùng một lời rehoianuong.vnews khác nữa của Crick, tuyên ba là ấn phiên bản đầu tiên bao gồm lời nói đầu.
The same essay also appeared in the Italian 1976 edition of Animal Farm with another introduction by Crick, claiming to lớn be the first edition with the preface.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Ẩm thực