Tôi có kỹ năng giao tiếp đặc biệt

     

Huhu cứ vừa tập bơi được thoát khỏi hũ này sẽ cuống cuồng chìm ngập trong bể khác