Niệm phật vãng sanh tây phương cực lạc

     
*
Nam tế bào Tây Phương Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đại Cổ Phật vương A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Tam cầm cố Phật chủng loại Đại Từ Đại Bi Đại Cổ Phật vương vãi A Di Đà Phật.

Bạn đang xem: Niệm phật vãng sanh tây phương cực lạc

* CÂU HỎI

Kính Thầy!

Thầy hoan tin vui cho nhỏ bạch: bé nay trên 60 tuổi rồi, hay đi chùa cộng tu niệm Phật, cầu nguyện sau này nhỏ có mất sẽ được vãng sanh Tây phương Cực Lạc của Đức Từ phụ A Di Đà. Con rất tin vào lòng Từ Bi của Phật, cũng rất yên tâm với Pháp môn mình đã được chỉ dạy tu vì nhiều vị Thầy nổi tiếng khắp thế giới cũng dạy như vậy.

Tuy nhiên, khi đọc ghê Kim Cang, nhỏ thấy Đức Phật dạy là: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhỏ thấy rất hoang mang nhưng không dám hỏi ai, nhiều lúc con muốn lờ đi mà lại nó cứ lẩn quẩn ở vào đầu. Xin Thầy hoan hỷ chỉ rõ ạ!

Nam tế bào A Di Đà Phật!

* PHÚC ĐÁP

Cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc: đó là kiến giải và hành Pháp không đúng lệch của đại đa số người tu Tịnh thời nay. Vì sao sâu xa của những điều này là bởi vì Kinh điển bị tam sao thất bản, người tu (tu sĩ, cư sĩ) thiếu Chánh kiến và Trí huệ, chướng chấp vào văn tự và sắc tướng huyễn hoặc, lại tự ngã lập tri đề xuất dịch giải Phật Pháp theo mê kiến lầm lạc. Điển hình như:

1. Tây Phương

“Bấy giờ đồng hồ Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: Từ phía trên qua châu mỹ quá mười muôn ức Cõi Phật, có quả đât tên là cực Lạc, trong nhân loại đó gồm Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói Pháp.”

 (trích gớm A Di Đà. Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh)

Qua trích đoạn kinh trên, hỏi:

– Phật Tánh trùm khắp lỗi không, biến khắp Pháp giới, hỏi có giới hạn ngằn mé không? Lòng từ Chư Phật mênh mông vô lượng, hạnh nguyện vô bờ độ tận chúng sanh trong khôn cùng cảnh giới khắp cõi 10 phương, hỏi có hạn lượng nào? bởi đó, nếu xét về Từ vai trung phong – Bi nguyện – Mật hạnh thì cõi Phật A Di Đà trùm khắp Pháp giới hỏng không độ tận chúng sanh tất thảy quy về, nào chỉ tại châu mỹ theo tri kiến mê lầm hạn hữu?

– Nếu xét về trú xứ của 1 vị Phật thì từ đây (Ta Bà ngũ trược) qua phương Tây quá mười muôn ức Cõi Phật (trú xứ của các vị Phật) mới đến Cõi Phật A Di Đà, vậy Tây Phương cõi Phật A Di Đà vốn không thể nghĩ bàn bằng căn trí của phàm phu, thậm chí của cả chư Đại Bồ Tát thì cớ sao đồng nhất theo phương hướng thường tình của thế gian?

Rõ thấy, trích đoạn bên trên đã gây ra rất nhiều ngộ nhận, kiến giải sai lệch về yếu nghĩa 2 chữ Tây Phương, vốn ko thể nghĩ bàn. Từ đó, cần liễu tri rằng: bốn phương Đông – Tây – phái mạnh – Bắc chỉ là tên tuổi giả lập theo tri thức loài người (phàm phu) nhằm phục vụ đến đời sống nhân sinh, nào có tương quan đến Tây Phương Cõi Phật A Di Đà tối cao vô thượng, vị trí trú xứ của Đức Cổ Phật vương vãi của 10 phương 3 đời Chư Phật. Cho nên, bạn tu Phật hãy theo tinh thần Y nghĩa bất y ngữ vào Tứ Y Pháp mà Đức Phật khuyên răn dạy nhằm liễu ý, kính tín chứ đừng chấp theo văn tự mà tri hành và diễn giảng lệch lạc nghĩa Tây Phương thì tự chướng trái Đạo Bồ Đề.

2. Cực Lạc

“Xá Lợi Phất! Cõi đó do sao thương hiệu là Cực Lạc? do chúng sanh trong cõi đó không tồn tại bị số đông sự khổ, chỉ hưởng gần như điều vui, phải nước kia tên là cực Lạc.”

 (trích kinh A Di Đà. Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh)

Từ đoạn trích trên, người tu cần sáng tỏ:

– Ai sống bên trên đời cũng đều ý muốn muốn lìa khổ được vui, truy cầu và đấu tranh ko mỏi vì lẽ đó theo chấp ngã mê lầm yêu cầu phải trầm luân thống khổ. Xét cho cùng, mọi cảm thọ của chúng sinh phàm phu như mến – ghét, vui – buồn, sướng – khổ… đều vô thường sinh diệt, luân phiên tiếp nối không ngừng trong từng sát na trung ương niệm. Thế thì truy tìm, vọng cầu, an hưởng những cảm thọ hạnh phúc, an lạc, thậm chí còn Cực Lạc lúc tu Đạo bình thường quy chỉ là tướng KHỔ luân hồi, là chấp mê sâu nặng, là điên đảo Chánh Pháp chứ nào phải giác ngộ – giải thoát chơn như, cớ sao tà kiến gán danh Cực Lạc lắm mùi tục lụy trần lao cho Cõi Phật vương tối cao vô thượng?

– bởi đó, người tu Phật nếu không “chiếu con kiến ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) giai Không”, sao có thể “độ nhất thiết khổ ách”? Người tu Phật nếu không y Tánh trung ương hành vô dục – vô cầu – vô đắc – vô ngã – vô trụ, hỏi chướng chấp ngã tướng làm sao tiêu trừ đoạn tận mà ngược lại, ắt càng khiến cho tập khí mê si mê tự bao đời thêm chất ngất nặng hành trang?

– Còn đó lời Phật dạy về 5 loại Ấm Ma, gồm: Sắc ấm ma, Thọ ấm ma, Tưởng ấm ma, Hành ấm ma, Thức ấm ma (Kinh Diệu Thủ Lăng Nghiêm) hầu nhắc nhở và cảnh thức giấc hậu thế tránh chướng chấp vào đó, khiến lạc Đạo Bồ-Đề. Thế thì Cõi Phật vương vãi A Di Đà trang nghiêm tịch tịnh vi diệu ko thể nghĩ bàn, phàm phu chúng sinh sao có thể tà kiến lập tri tán tụng dưới tên tuổi Cực Lạc theo thiển trí mê vọng của mình, rồi truyền giảng điều Phi Pháp này thêm sâu rộng? Có biết bao người tu đắm nhiễm vào vọng cầu mê mải (tham), chướng trái lìa Tánh tu hành (si) hy vọng an hưởng Cực Lạc (mê) mà sa vào 5 loại Ấm Ma (Tà) tự không thể thoát, tất cả cũng vì tà kiến Cực Lạc mà ra.

Lại nữa:

“Xá Lợi Phất! Lại trong cõi rất Lạc bao gồm bảy từng bao lớn, bảy từng mành lưới, bảy từng sản phẩm cây đều bằng bốn chất báu bao quanh giáp vòng, chính vì thế nên nước đó tên là rất Lạc. 

Xá Lợi Phất! Lại vào cõi cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, vào ao đầy dẫy nước đầy đủ tám công đức, lòng ao thuần cần sử dụng cát quà trải làm đất. Rubi bạc, lưu giữ ly, ca sỹ pha lê hiệp thành phần đa thềm, con đường ở bốn bên ao; bên trên thềm đường tất cả lầu gác cũng rất nhiều nghiêm sức bởi vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. …

 Xá Lợi Phất! Lại vào cõi nước của Đức Phật này thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi kia thường vào tầm khoảng sáng sớm hồ hết lấy đãy hoa đựng hồ hết hoa xuất sắc đem cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, cho giờ ăn liền trở về bổn quốc nạp năng lượng cơm hoàn thành đi tởm hành. …

Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của Đức Phật đó chiến thắng công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy”.

(trích ghê A Di Đà. Việt dịch: HT. Thích Trí Tịnh)

Rõ thấy:

Cõi Phật A Di Đà vô thượng chỉnh tề tịch tịnh vi diệu không thể nghĩ bàn đã được phàm Tăng xuất xắc Tà sư thêm thắt, dịch giảng, miêu tả dưới đủ hình tướng sinh diệt như hồ ao, hàng cây, lầu gác bằng vàng bạc châu báu, thậm chí còn có cả việc ăn uống thì than ôi…! Nếu ngữ điệu phương tiện tất yêu diễn giải rốt ráo Diệu lý Phật-đà thì huống gì cõi Phật A Di Đà vô thượng chỉnh tề tịch tịnh vi diệu, sao rất có thể nghĩ bàn. Đã không thể nghĩ bàn, thậm chí Chư Đại Bồ Tát còn không thể liễu tận thì cớ sao phàm phu phạm thượng gán những điều vọng hoặc ấy của bản thân quy vì Phật thuyết? Trực trung tâm trạch Pháp mà nói, Tà kiến đó khác gì chiêu dụ, lừa mị Tín chúng lẩn quẩn vào chấp trước vào bổ tướng huyễn bào, trong vọng cầu chướng trái, chỉ khiến vai trung phong chúng sinh đã mê càng thêm loạn, đã tham lại càng thâm…, từ đó huệ mạng thoái thất chớ nào có được Pháp vị giải thoát gì khi tu Đạo. Đức Phật không giảng những điều Tà loài kiến Mê pháp nhiễu hại chúng sanh mãi luân hồi trong khổ báo, thật đúng là Tam thế Phật oan!

– Vì thế, dẫu kinh A Di Đà vị chính Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết (vô vấn tự thuyết) để rộng độ chúng sinh thời mạt vai trung phong nếu trì Giới y Tánh tu hành tinh tấn (tức Tự lực) ắt sẽ cảm ứng đạo giao được 10 phương Chư Phật độ trì tu tiến (tức Phật lực cộng cùng) nhưng mà xót xa thay, lời Ngài giảng thuở xưa do không có văn tự lưu lại lại yêu cầu đã bị tam sao thất bản, thêm thắt rồi dịch thuyết trong mê vọng lầm lỡ tự bao đời nay. Trích đoạn sau vào Kinh Tăng đưa ra Bộ đã nói lên tình trạng tởm điển bị tam sao thất bản xảy ra như một điều tất yếu buộc phải Đại chúng hãy cẩn trọng sử dụng Chánh kiến tư duy minh định Phật Pháp thật tận tường thấu đáo trước khi thọ trì (xem bài: Phật Pháp vấn đáp 7: Liễu nghĩa Tam Bảo và minh định Phật Pháp):

+ “Ở đây, này những Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo học ở trong lòng kinh, được lãnh thọ không nên lầm, cùng với văn cú sắp xếp bị đảo lộn. Vị văn cú bị sắp đặt đảo lộn, này các Tỷ-kheo, phải nghĩa lý bị gợi ý sai lạc. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ nhất đưa cho Diệu pháp láo loạn và biến chuyển mất.

+ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo nghe nhiều, thông hiểu các tập A-hàm, bậc trì Pháp, trì Luật, trì toát yếu. Những vị ấy không nói lại Kinh cho những người khác một giải pháp cẩn thận. Khi chúng ta mệnh chung, Kinh bị cắt đứt tại gốc rễ, không tồn tại chỗ y cứ. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp sản phẩm ba mang đến Diệu pháp láo loạn và biến hóa mất.”

 (trích khiếp Tăng chi Bộ)

3. Cầu vãng sanh

Khái quát, vãng sanh có nghĩa là cảnh giới thọ báo trong Lục đạo luân hồi sau thời điểm chấm dứt cuộc sống phàm trần mà 1 chúng sanh sẽ phải thọ lãnh tùy túc nghiệp đang gieo theo chế độ Nhân quả – nghiệp báo công bằng. Nếu 2 chữ vãng sanh là chỉ cho phàm phu chúng sanh trôi lăn luân hồi vào Lục đạo do nghiệp báo chiêu cảm thì liễu sanh thoát tử là chỉ cho thành tựu tu hành của Bậc kiến Tánh (tâm thiền Vô Niệm). Từ đó, rõ thấy:

Đạo Phật là Đạo giác ngộ – giải thoát chứ chưa hẳn Đạo vãng sanh, Đạo ước xin nặng mê tín dị đoan thần quyền. Đại sự tu Phật là kiến ngộ Phật Tánh, liễu thoát tử sanh bởi “Tất cả chúng sanh đều phải sở hữu Phật Tánh (chủng tử Phật) nếu chí thành quy Phật phát Bồ-Đề tâm! Ta là Phật vẫn thành, chúng sanh là Phật đã thành nếu nhẫn lực tu hành chơn chánh theo lời Phật dạy vị khổ luân hồi của muôn vạn bọn chúng sanh” (Phật ngôn). Mười phương Chư Phật chỉ vì đại sự nhân duyên này mà thị hiện hóa độ tất cả chúng sanh mê, từ bi dạy bảo: “Các bé hãy lấy Giới luật làm Thầy, y theo Diệu Pháp Như Lai mà tu hành chơn chánh, nương tựa chính mình tự thắp đuốc (Trí Huệ) mà đi”. Nếu gieo Chánh nhân: trực trung khu y Tánh tu hành chơn chánh trang nghiêm, nhẫn lực tinh tấn trọng điểm thiền miên mật (Giới – Định – Huệ) tía thời chẳng mỏi dẫu sanh tử có cận kề trước mắt thì Chánh quả giác ngộ – giải thoát là lẽ tất nhiên vào mai hậu. Ngược lại, nghiệp tạo hóa học chồng, lìa Tánh tu hành thì dẫu có nài xin vọng cầu thống thiết mong mỏi được vãng sanh Cõi Phật cũng không được ích lợi gì, hậu phần ắt sẽ trầm mê trong Tam đồ ác đạo xuất xắc sáu nẻo vào ra, vô cùng thống khổ. Đó là bởi Luật Nhân Quả – nghiệp báo công bằng chiêu cảm tự nhiên, nào phải muốn ắt thành, cầu ắt được theo tà kiến thần quyền nghịch lý. Yêu cầu nhớ: Đức Phật giáo hóa chúng sanh tin sâu Nhân – Quả, trực trung khu y Tánh nhẫn lực tu hành chứ KHÔNG dạy chúng sanh mê lầm Nhân – Quả, lìa Tánh tu hành mãi vọng cầu chướng trái…

– Qua đó, những cụm từ như: cầu vãng sanh Cõi Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc, cầu vãng sinh Cực Lạc, niệm Phật cầu vãng sanh… đã tự mâu thuẫn nhau, nghịch lý Nhân – Quả, chướng trái tôn chỉ tu Phật chơn truyền (vô dục – vô cầu – vô đắc – vô ngã – vô trụ). Tà pháp này đã làm biến tướng Đạo Phật, dẫn dắt biết bao chúng sanh lầm lạc vào Tà tín thần quyền (si) và vọng cầu mê mải (tham), thiêu rụi huệ mạng của Tín chúng (tu sĩ cũng như cư sĩ) trong những khi đó lại được chính họ hoằng truyền rộng tu thì than ôi, mạng mạch Phật Pháp tại thế gian rồi sẽ về đâu? Lẽ ra tập khí tham – sảnh – đắm đuối bao đời chồng chất từng nào thì khi tu Phật phải nhẫn lực tinh tấn đoạn trừ bấy nhiêu mới ước ao Đạo trung ương thanh tịnh – Trí huệ sáng tỏ, sao lại góp phần làm mang đến tập khí vô minh đó thêm sâu dày chất ngất (nội chướng) bằng những Tà kiến – Tà pháp này thì ắt sẽ chiêu cảm Tà mị (ngoại Ma) dẫn dắt tu lầm đường lạc lối, chắc chắn lạc Đạo Bồ Đề.

– Hãy tịnh tâm tư tình cảm duy chiêm nghiệm tỉ mỉ đạo lý từ lời khai thị của Đức Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật về Chơn niệm Phật với trung tâm Xả Ly như sau:

+ Nầy Diệu-Nguyệt! Người niệm Phật trong khi xưng niệm danh hiệu Nam tế bào A Di Đà Phật phải phạt khởi cái Tâm Xả Ly, lìa quăng quật tất cả. Sao hotline là LÌA BỎ? Lìa vứt nghĩa là không trụ tướng cơ mà niệm Phật, không thay giữ cơ mà niệm Phật, không tương ưng cơ mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không kháng trái nhưng mà niệm Phật, không cầu mong nhưng niệm Phật, không nhiễm duyên nhưng niệm Phật. Như thế gọi là Xả Ly Tâm mà niệm Phật.

+ Người niệm Phật chỉ buộc trọng điểm và ý vào danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, chuyên chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, từng niệm phân minh. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả mẫu ý thức từ biết ta đã niệm Phật, như thế mới call là LÌA BỎ.

– Lìa vứt “Khổ, Tập, Diệt, Đạo” cơ mà niệm Phật.

– Lìa vứt “Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp” nhưng mà niệm Phật.

– Lìa quăng quật “Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí huệ” nhưng niệm Phật.

– Lìa quăng quật “Tín giải, Hành chứng” mà lại niệm Phật.

– Lìa vứt “Từ – Bi – tin vui – Xả” nhưng mà niệm Phật.

– Lìa bỏ “Không, Vô thường, Vô ngã” nhưng mà niệm Phật.

Xem thêm: Bí Quyết Mở Quán Ăn Vặt Vỉa Hè Thành Công, Mở Một Quán Ăn Vặt

– Lìa bỏ “Bồ đề, Niết bàn, Giải thoát, Giải thoát tri kiến” cơ mà niệm Phật.

– Lìa bỏ tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp vô vi mà lại niệm Phật.

Lìa bỏ xẻ và bổ sở.

Lìa bỏ luôn luôn cả ý tưởng phát minh cầu mong muốn vãng sanh, chí nguyện độ sanh, ý hướng thành Phật mà lại niệm Phật.

+ Niệm Phật với Tâm Xả Ly như thế new được hotline là Chơn Chánh Niệm Phật!

(trích kinh Niệm Phật Ba-La-Mật)

– Hãy minh tường lời khai thị của Đức Lục Tổ Huệ Năng về Chơn niệm Phật để cảnh tỉnh giấc mê lầm:

+ “Kẻ mê niệm Phật mong sanh nơi khác, bạn ngộ tự tin khu vực tâm. Cho buộc phải Phật nói: Tùy nơi trung khu tịnh tức Phật độ tịnh

+ Tự Tánh Như Lai trong tâm địa địa phóng đại quang minh, kế bên chiếu sáu cửa thanh tịnh tức thì phá hết lục dục chư Thiên, trường đoản cú Tánh chiếu soi bên trong liền trừ Tam-độc Tham – sân – Si, những tội Địa ngục tốt nhất thời tung rã. Trong ngoại trừ sáng tỏ, chẳng không giống Tây Phương. Nếu chẳng tu như vậy, Tây Phương làm thế nào đến được?...

+ chỉ cần Tâm được thanh tịnh tức là Tự Tánh Tây Phương.”

(trích kinh Pháp Bảo Đàn)

* TÓM LẠI

Cầu vãng sanh tức rơi vào ngã tướng (chấp Ngã, chấp Pháp), vọng cầu mê chướng (tham), trái lý Nhân – Quả, lìa Tánh tu hành (si).

–> Người tu Phật thống thiết vì đại sự liễu sinh thoát tử hãy nhẫn lực trung khu hành tự giác – tự độ chơn thật thì ắt sẽ được 10 phương Chư Phật độ trì tu tiến.

–> hoàn hảo không khởi niệm mê cầu vãng sanh mà lại hãy tinh tấn trì giới trọng tâm thiền miên mật khu vực Phật hiệu không ngừng thì ắt sẽ tự khế Đạo mà thôi, nhân – quả tự nhiên thành.

–> Phải loại trừ Cầu vãng sanh ra khỏi kinh Luận thời nay.

Nếu mong vãng sanh là nghịch hành trái Đạo thì Tiếp Dẫn lại chính là tà kiến mê tín thần quyền báng ngã Đức Phật A Di Đà.

–> Phải loại trừ danh xưng Tiếp Dẫn ra khỏi khiếp Luận thời nay.

Cực Lạc là tướng Khổ, là tên tuổi lắm mùi tục lụy uế trược nên:

–> Đừng tà kiến hành Ma sự gán tục danh này đến Cõi Phật vương vãi tối cao vô thượng.

–> Phải loại trừ danh xưng Cực Lạc ra khỏi gớm Luận thời nay. 

Vì vậy:

1. Cần đào thải Tà pháp Cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để khôi phục Chánh Pháp Phật truyền, làm trong sạch cửa Tịnh khỏi tà kiến thần quyền, giữ gìn huệ mạng của chúng sanh đời đời vị trí Tam Bảo.

2. Câu niệm: Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cần sửa lại là:

–> Nam mô Tây Phương Thế Giới Đại Từ Đại Bi Đại Cổ Phật vương A Di Đà Phật, tuyệt

–> Nam tế bào Thập Phương Tam thay Phật mẫu Đại Từ Đại Bi Đại Cổ Phật vương A Di Đà Phật.

3. Tây thiên Cõi Phật A Di Đà vô thượng chỉnh tề tịch tịnh vi diệu, ko thể nghĩ bàn. Người tu Phật chỉ yêu cầu liễu tri kính tín thế thôi, không diễn giải chướng trái. Vì thế, khuyên Phật tử đừng muốn thấy Phật, đừng ước vãng sanh… mà hãy TRỰC TÂM Y TÁNH THỌ TRÌ: nhẫn lực tinh tấn tâm hành vô dục – vô mong – vô đắc – vô vấp ngã – vô trụ niệm Phật, bao gồm cả ý niệm trung khu hành vô trụ này cũng không dính mắc thì new đích thực là CHƠN NIỆM PHẬT, quả như lời Phật dạy: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây chính là tôn chỉ tu Phật cho muôn đời hậu thế.

4. Người tu Phật dẫu hành trì theo Pháp môn nào đều cần phải có Chánh kiến, Chánh tín. Thế nào là Chơn Tín – Nguyện – Hạnh, Phật tử hãy tham khảo bài Pháp: Chánh kiến về niệm Phật vãng sanh.

Mong Phật tử tinh tấn!

Diệu Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật _()_ Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————————-


Chuyên mục: Ẩm thực